1. Сторони договору

Сторонами цього договору є WM-E.RU Сервіс, атестат продавця 037832372221 - з одного боку, та Користувач, в особі яка приєдналася до цього договору - з іншого боку.

 

2. Терміни, що застосовуються у цьому договорі

Сервіс - автоматизований веб-продукт, що надається WM-E.RU Сервісом на підставі цього договору. Користувач - будь-яка і кожна особа, яка погодилася із запропонованими WM-E.RU Сервісом умовами і приєдналася до цього договору. "Електронні одиниці" - облікові одиниці відповідних електронних розрахункових систем, що позначають певний обсяг прав вимоги або інших прав, що випливають з договору систем електронних розрахунків зі своїми користувачами. Заявка - інформація, подана Користувачем з використанням засобів Сервісу, в електронному вигляді, що свідчить про його наміри скористатися послугами Сервісу на умовах, запропонованих WM-E.RU Сервісом і зазначених в параметрах заявки.

 

3. Предмет договору

З використанням технічних засобів Сервісу, шляхом подачі заявки Користувач доручає, а WM-E.RU Сервіс за винагороду від свого імені і за рахунок Користувача, вчиняє дії з прийому та подальшої передачі заявленої Користувачем суми "електронних одиниць" особі або особам, охочим придбати такі за грошовий еквівалент в сумі не нижче, ніж передбачено в параметрах заявки, поданої Користувачем, а також дії щодо передачі грошового еквівалента в сумі, зазначеної в параметрах заявки, на реквізити, вказані Користувачем. Будь-яка позитивна різниця, яка виникла внаслідок вищевказаних дій як додатково отримана вигода, передається на користь WM-E.RU Сервісу в якості преміальної оплати комісійних послуг.

 

4. Умови договору

Цей договір вважається укладеним на умовах публічної оферти, акцептуемой Користувачем у ході подачі ним заявки, що є невід'ємною частиною цього договору. Публічної офертою визнається відображувана Сервісом інформація про параметри та умови заявки. Акцептом оферти визнається вчинення Користувачем дій по завершенню формування заявки, що підтверджують його намір здійснити операцію з WM-E.RU Сервісом на умовах, запропонованих Сервісом безпосередньо перед завершенням формування заявки. Дата і час акцепту, а також параметри умов заявки фіксуються Сервісом автоматично в момент завершення формування заявки. Період прийняття пропозиції Користувачем становить 20 хвилин з моменту завершення формування заявки. Договір вступає в дію з моменту надходження від Користувача на реквізити WM-E.RU Сервісу "електронних одиниць" в сумі, передбаченій параметрами заявки Користувача. Облік операцій з "електронними одиницями" проводиться згідно регламенту, правил і формату відповідних електронних розрахункових систем. Термін дії договору встановлюється до моменту виконання предмета цього договору (п. 3) або розірвання договору з ініціативи однієї із сторін на умовах, зазначених нижче.

 

5. Додатково

5.1. У випадку не надходження від Користувача до WM-E.RU Сервісу "електронних одиниць" протягом 20 хвилин з моменту акцепту Користувача, договір на умовах, зазначених у заявці, може бути розірвано WM-E.RU Сервісом в односторонньому порядку, який не набув чинності без необхідності повідомлення про це Користувача. У разі розірвання договору, "електронні одиниці", що надійшли після зазначеного вище терміну, підлягають поверненню на реквізити відправника. При здійсненні повернення, всі комісійні витрати на переклад "електронних одиниць" здійснюються з коштів, що надійшли за рахунок Користувача.

5.2. У разі відправлення грошового еквівалента на реквізити, вказані Користувачем, протягом 24 годин (виключаючи вихідні та святкові дні) з моменту початку дії договору, Користувач може вимагати розірвання договору шляхом анулювання своєї заявки і повернення "електронних одиниць" у повному обсязі. Вимога про анулювання заявки може і повинно бути виконано WM-E.RU Сервісом тільки в тому випадку, якщо на момент отримання такої вимоги грошовий еквівалент не був відправлений на реквізити, вказані Користувачем. У разі анулювання заявки, повернення "електронних одиниць" проводиться WM-E.RU Сервісом на реквізити відправника протягом 24 годин з моменту отримання вимоги про анулювання. WM-E.RU Сервіс не несе відповідальність за можливі затримки при поверненні, якщо вони виникли не з вини Сервісу.

5.3. У разі надання Користувачем помилкових даних в інформації про реквізити одержувача грошових коштів, WM-E.RU Сервіс не несе ніякої відповідальності за будь-які несприятливі наслідки або збитки, що виникли в результаті цієї помилки.

5.4. У разі затримки надходження або не надходження грошових коштів на реквізити, вказані Користувачем, з вини розрахункової системи, зазначеної Користувачем у заявці, WM-E.RU Сервіс не несе ніякої відповідальності за можливий збиток заподіяний Користувачеві. Користувач погоджується, що в цьому випадку будь-які претензії пред'являються їм до самої розрахунковій системі, а WM-E.RU Сервіс, в свою чергу, надає допомогу Користувачеві в рамках своїх можливостей і юридичної необхідності.

5.5. У разі виявлення фальсифікації комунікаційних потоків або надання будь-якого негативного впливу на нормальну роботу програмного коду Сервісу, що має пряме або непряме відношення до заявці Користувача, виконання заявки Сервісом призупиняється, а за вже отриманими коштами здійснюється перерахунок параметрів заявки у відповідності з діючими умовами або, у разі незгоди Користувача з перерахунком, повернення на реквізити відправника, тягне за собою одночасне розірвання договору.

5.6. Використовуючи Сервіс, Користувач погоджується, що обсяг відповідальності WM-E.RU Сервісу обмежується коштами, отриманими від Користувача для виконання предмету договору, що WM-E.RU Сервіс не забезпечує додаткових гарантій і не несе ніякої додаткової відповідальності перед Користувачем, також як і Користувач не несе додаткової відповідальності перед WM-E.RU Сервісом.

5.7. Користувач зобов'язується своїми діями не порушувати законодавчо встановлених норм і правил, не фальсифікувати комунікаційні потоки, які використовуються WM-E.RU Сервісом, і не порушувати нормальну роботу програмного коду Сервісу.

 

6. Проведення обмінних операцій

6.1.Категорично забороняється користуватися WM-E.RU Сервісом для проведення незаконних переказів і шахрайських дій. При укладенні цього договору, Користувач зобов'язується виконувати ці вимоги і в разі шахрайства нести кримінальну відповідальність, встановлену законодавством на даний момент, тієї країни, де Користувач проживає.

6.2. У разі неможливості виконання заявки автоматично, з не залежних від WM-E.RU Сервісу обставин, таких як відсутність зв'язку, брак коштів, спроби зловмисників шляхом "СПАМУ"/"ДДОСА" порушити роботу WM-E.RU Сервісу або ж помилкові дані Користувача, кошти надходять на рахунок протягом наступних 24 годин або ж повертаються на реквізити Замовника за вирахуванням комісійних витрат.

6.3.На першу вимогу WM-E.RU Сервіс готовий передавати інформацію про переведення електронної валюти правоохоронним органам, адміністрації/службі безпеки розрахункових систем, а також жертвам неправомірних дій, які постраждали внаслідок доведеного судовими органами шахрайства.

6.4. Користувач зобов'язується надати додаткову інформацію і при необхідності всі документи, що посвідчують його особу, у разі підозри в шахрайстві і відмиванні грошей.

6.5. Користувач зобов'язується не втручатися в роботу WM-E.RU Сервісу і не завдавати шкоди його програмної та апаратної частини, а також Користувач зобов'язується передавати точні відомості для забезпечення виконання WM-E.RU Сервісом всіх умов договору.

6.6. Щоб уникнути будь яких непорозумінь, обміни на користь третіх осіб заборонені, Користувач їх робить на свій страх та ризик.

6.7. Перед операцією обміну Користувач повинен переконатися, що Його WMID приймає платежі від авторизованих користувачів і немає інших обмежень на гаманці.

 

7. Робота з жителями США

WM-E.RU не надає послуги з обміну титульних знаків жителям Сполучених Штатів Америки. Всі операції вчинені громадянами США, відбуваються на їх розсуд і WM-E.RU не несе відповідальності за дані операції.

 

8. Форс-мажор

У разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), які роблять об'єктивно неможливим виконання WM-E.RU Сервісом зобов'язань за договором, строк виконання зобов'язань відкладається на термін дії таких обставин. При цьому відповідальності за прострочене виконання WM-E.RU Сервіс не несе.

 

9. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін на надані за цим договором послуги становить 24 години з моменту виконання предмету договору WM-E.RU Сервісом.

 

10. Порядок прийняття претензій та вирішення спорів

10.1. Будь-які претензії за цим договором можуть бути прийняті WM-E.RU Сервісом в електронному вигляді, шляхом відправлення повідомлення по суті претензії через форму відправки повідомлень на сайті Сервісу.

10.2. Виникаючі спірні ситуації сторони договору повинні вирішувати шляхом проведення переговорів. У разі неможливості вирішити спірну ситуацію між собою, вона розглядається в судовому порядку згідно чинного законодавства України за місцем знаходження WM-E.RU Сервісу в м. Дніпро, Україна.

 

11. Форма договору

Сторони визнають цей договір в електронній формі рівнозначним за юридичною силою договором, укладеним у письмовій формі.